Materialbruk står sentralt i reduksjon av klimagassutslipp. TREKLANG er et  samarbeidsprosjekt som skal jobbe for mer bruk av tre som byggemateriale.

klimahus15

Ingeniørutdanningen ved Høyskolen i Bergen (HIB), Kunsthøyskolen i Bergen, Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Arna Videregående skole , byggfag, er alle del av en lokal trefokus-satsning der også Fylkesmannens landbruksavdeling, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune er med. Fra 2012 har dette konsortium gått under navnet TREKLANG og stått sammen om å arrangere ulike aktiviteter for å høyne fokuset på tre, både blant våre egne studenter og blant en øvrig næring og offentlighet. Vi har arrangert studentkonferanser, materialworkshops, happeninger og installasjoner i bybildet. Treklang har egen nettside og er tilstede på møter og i fora for å belyse potensialet ved nytenkende bruk av tre. Aktørene i nettverket har i økende grad dratt veksler på hverandres kunnskap og engasjement for å realisere prosjekter der bruk av tre blir utfordret og videreutviklet.

 

Bilde 4Foto: Woodshock i vågsbunnen mai 2013, samarbeidsprosjekt mellom KhiB og Arna vgs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor tre?

Materialbruk står sentralt ved reduksjon av klimagassutslipp i byggsektoren. En reduksjon i bruk av oljebaserte materialer, betong og metall er essensielt for å nå nasjonale og europeiske klimamål. I regjeringens klimamelding som kom ut i juli 2012 uttrykkes det flere steder et ønske om økt forskning og utvikling innen tre som materiale. Tre er i mange sammenhenger det ideelle alternativet når det kommer til bærekraftige materialer. En kubikkmeter trelast betyr 0,5-1,5 tonn spart CO₂ når den erstatter betong eller stål i bygg.

Bergensregionen har lang tradisjon for bruk av tre, det er synlig i bybildet og i bygningsmassen. Likevel er det først og fremst trebruk knyttet til eldre bebyggelse som dominerer. Det er sterk politisk vilje og engasjement for å bidra til økt bruk av tre også i moderne byggeri.

Tre har en renessanse som byggemateriale der spesielt arkitektstanden har fått opp øynene for nye innovative måter å bygge på. Det er derfor viktig å stimulere til økt forskning og utvikling på tre. Terskelen for å benytte tre på nye områder kan være høy for deler av næringen. Dette skyldes manglende preaksepterte løsninger og usikkerhet rundt forhold som brannsikkerhet, lyd og kostnader. Det gjøres stort sett slik det har vært gjort før. Det er et behov for å spre erfaring og vise til gode eksempler på bruk av tre slik at terskelen blir lavere.

 

Vi ønsker å bygge og spre kompetanse på bruk av tre i bygg.

  • Kunnskapsdeling, forskning og utvikling i trenettverk. Sammen har partnerne i TREKLANG knyttet god kontakt med lokale næringsaktører innen treforedling, material- og elementproduksjon. Her kan nevnes Massivlust, Moelven Granvin sagbruk, Jatak Kaupanger, Sotrabjelken, Solberg sagbruk og Vestlandske Limtre Indusri AS. Prosjektet har utviklet seg godt siden oppstarten og har knyttet gode kontakter på landsbasis samt i Sverige og Finland. 

 

  • Implementering av trematerialet i nye bruksområder. Boligutvikler ByBo AS jobber med å realisere forskningsprosjektet ZEBs pilotprosjekt på Ådland utenfor Bergen. Det skal bygges 500 boenheter og området skal bli et nullutslippsområde. I forbindelse med en slik utbygging er det behov for robuste innovative løsninger for å oppnå prosjektets ambisiøse miljømål. HiB samarbeider med ByBo AS om miljøvennlige løsninger i deres prosjekter og tester nå ut løsninger der man benytter tregulv på baderom for å redusere klimagassutslipp ved bevisst materialvalg samt redusere oppvarmingsbehovet for å oppnå et komfortabelt baderom. Resultater fra disse nye løsningene vil distribueres ut i kompetansenettverket.

Et godt eksempel i Bergensregionen

 

Vi vil gjerne ha flere samarbeidspartnere i kompetansehevingsprosjekt!

Kontakt: Loftur Tor Jonsson Loftur.Tor.Jonsson@hib.no