Paraplyprosjektet drama, teater, demokrati skaper samhandlings- og refleksjonsarenaer for drama/teaterforskerne på tvers av institusjoner.

Noen av delprosjektene er kunstneriske eller kunstpedagogiske utviklingsprosjekter. Andre kombinerer utforsking av drama/teaterprosjekter med vitenskapelig analyse og ender i artikkelproduksjon.  I tillegg til skriftlig formidling, vil forskerne skape praktiske aksjoner i samfunnet i form av teaterforestilling, performance, verksteder og andre begivenheter.

Paraplyprosjektet bygger i den første fasen i hovedsak på eksisterende FOU-virksomhet som er kanalisert og justert innen en felles, helhetlig ramme, men åpner også for at prosjekter kan oppstå inspirert av de prosjektene som er i gang.

 

Forskningsledelse

En forskningsledergruppe bestående av syv fagprofessorer og dosenter fra fem utdanningsinstitusjoner har det overordnede ansvaret for det nasjonale forskernettverket som prosjektet består av:

Tor Helge Allern (HiB)
Stig A. Eriksson (HiB)
Rikke Gürgens Gjærum (HiH/HiOA)
Kari Mjaaland Heggstad (HiB)
Bjørn Rasmussen (NTNU)
Aud Berggraf Sæbø (UiS)
Anna Lena Østern (NTNU).

Medlemmene av ledergruppen fungerer først og fremst som koordinatorer/klusterledere, redaktører av publikasjoner, og arrangører av skrivesamlinger og sluttkonferansen.