Marginalisering kan forstås som prosesser hvor noen plasseres i ytterkantene eller støtes ut av en gruppering/sammenheng/kultur.

Slik betegner marginalisering som begrep en avvising og en bevegelsesretning vekk fra samfunnets «sentrum» til en «randsone». Marginal kan forstås slik at man ikke har adgang til å delta fullt ut og impliserer at man har en begrenset eller ingen innflytelse på vesentlige vilkår i eget liv. Delprosjekter knyttet til «marginalitet», koples til aktuelle samfunnsutfordringer som etnisk og kulturell annerledeshet, asylproblematikk, sosial isolering, ensomhet, mobbing, eldreproblematikk, kjønnsproblematikk, o.a.