Det dramatiske feltet har lange tradisjoner og mange uttrykksformer anvendt innen helse- og sosialsektoren i bred forstand.

Allerede gjennom Aristoteles’ katharsis-begrep reises spørsmålet om teatrets mulighet til bearbeiding og «renselse» av grunnleggende menneskelige opplevelser. Delprosjekter innenfor denne gruppen kan ha et terapeutisk fokus, men ikke nødvendigvis. Prosjektene utforsker forståelser av hva dramatiske uttrykk kan bidra med når det gjelder innsikt i og forståelse for det å leve med sykdom og motgang, å leve nær de som rammes og å gi en stemme til dem som utsettes for slike opplevelser. Det dramatiske arbeidets betydning som helsebyggende og myndiggjørende aktivitet inngår også i denne gruppen.