De medvirkende prosjektene tilhører det nasjonale nettverket for drama/teaterfag. Også masterstudenter og Ph.D.-kandidater deltar i det nasjonale paraplyprosjektet.

 

Drama og teater er en kollektiv og kulturspråklig praksis som tilbyr en arena for uttrykk, samhandling og interaksjon. Drama/teater utgjør en estetisk kraftfull, kritisk kommunikasjonsform.  Det betyr at feltet drama/teater og undervisning med sine symbolformer kan bidra til utvikling av demokratisk kompetanse. Det betyr også at feltet mener å kunne konkret perspektivere, bearbeide, uttrykke og forstå demokratiske temaer og spørsmålsstillinger. Dette trenger en forskningsmessig belysning.

Internasjonale studier

Hovedprosjektets overordnede tema tar utgangspunkt i internasjonale forskningsresultater. Studien International Civic and Citizenship Education Study – ICCS kartla i 2009 trekk ved unge menneskers demokratiske beredskap og vilje til engasjement. Studien ble gjennomført i 16 land og retter særlig oppmerksomhet mot skolens betydning for politisk sosialisering og demokratisk deltakelse. Studien legger vekt på at de tradisjonelle demokratiene opplever synkende politisk interesse samt sviktende oppslutning om politiske partier og valg.

Studien, Drama Improves Lisbon Key Competences in Education – DICE (2008-2010), har et demokratifokus, og i tillegg et fokus på innovasjon, kommunikasjon og kulturkompetanse. Dette internasjonale forskningsprosjekt, med deltakelse fra 12 land – deriblant Norge – er basert på ca. 4500 respondenter i aldersgruppen 13-16 år. DICE ble gjennomført som et typisk kvantitativt forskningsdesign med forskningsgruppe og kontrollgruppe. Prosjektet måler effekten av educational drama and theatre på 5 av EUs nøkkelkompetanser for livslang læring (jfr. strategien Europe 2020). Prosjektets funn viser signifikans mht. økt kompetanse hos deltakerne i forskningsgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen (http://www.dramanetwork.eu/).