Prosjektet drama, teater, demokrati er utarbeidet fra hovedproblemstillingen:

 «Hvordan bidrar drama- og teater til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform?»

 

Gjennom denne overbyggende problemstillingen knytter paraplyprosjektet an til demokrati på følgende tre måter, gjennom kunstnerisk og vitenskapelig tilnærming:

  1. Demokrati og form. «Det poetiske rommet». Med det menes det dramatiske feltets formende egenart; mis-en-scene, performativitet og dramaturgi, som er med på å forme kunnskap, forme demokratisk kompetanse.

 

  1. Demokrati og den sosiale dimensjon i det skapende arbeidet. Med det menes teater som sosial og medskapende kunstform; kollektive forhandlinger, motstand, konfliktarbeid, konsensus.

 

  1. Demokrati og tematikk. Med det menes iscenesetting og formidling av tematikk som angår demokrati; kunnskap om og forståelse av demokrati.

 

Paraplyprosjektet består for tiden av 45 delprosjekter som fordeler seg på seks klustre. Prosjektets CRIStin-ID er: 444762.

Alle prosjekter oppdatert januar 2016

 

ALLE PROSJEKTENE, KLUSTERFORDELT

Navn: Sted:
FoU-prosjekt: Metode: E-post: Resultat:
 DRAMA OG HELSE 
Tor Helge Allern,Professor

 

HiB «DT i kommunikasjon i helsesektoren:Pasientrettigheter og kulturelt mangfold» Empiriske analyser.Aksjonsforskning. Klusterleder Tor.Helge.Allern@hvl.no

mob. 41666003; 55 58 57 25 (jobb)

Artikkel 2015
Ellen Foyn Bruun, Førsteamanuensis NTNU Teater anvendt for å støtte integrasjon og kulturelt mangfold. Demokrati knyttes både til aktivitet og funksjon som performativ ytring gjennom organiseringen av teaterproduksjons-prosessen og av hvordan denne utfolder seg og virker i konteksten.

Studie av Akershus Teaters P:UNKT prosjekt.

W. Sauter: Kulturell iscenesettelser og lekende kultur.

Ritualteori.

Spørreskjema, intervju, fore-stillingsanalyse, presseklipp mv.

Deltakende observasjon.

Ellen.bruun@ntnu.no

mob. 46909646; 73591831 (jobb)

Artikkel 2016
Lise Gladhus, Førstelektor HBV Psykodramabasert veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier. Hensikten med psykodrambasert veiledning er å bidra til å utvide studentenes handlings- og rollerepertoar. Ti studenter i veiledningsgruppe over fire ganger. Individuelle intervjuer i etterkant. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Inst. for sykepleievitenskap.E-post: Lise.Gladhus@hbv.no

Tlf.: 906 29 828

Artikkel 2016
Linda Wilhelmsen, Universitetslektor UiT Kommunikasjonsundervisning, aksjonsforskning – drama og næringsliv, helsefremmende prosjekt(?) Aksjonsforskning.

 

linda.wilhelmsen@uit.no

tlf. 776 60285

mob. 99711127

Artikkel
Mette Bøe Lyngstad, Førstelektor HiB Hvordan kan drama/teater brukes til utvikling av undervisningsmodeller i forebyggende helsearbeid, for å oppnå aktivt medborgerskap? Deltagende observ.

Spørreskjema.

Aksjonsforskning.

mbly@hvl.no

mob. 98017161

Uavklart
Wenche Torrissen, Førsteamanuensis HiVOLDA Teater og helse: Et skandinavisk perspektiv Kvalitative metoder:

– Intervju

– Samtaler

– Observasjon, etc.

– Kritisk analyse.

 

torrissen@hivolda.no

Tlf: 95181716

1. Redaktør temautgave av Journal of Applied Arts and Health, h..2015.

2.Paper på konf. 2015.

3.Bokprosjekt Theatre in Health and Care: A Scandinavian Perspective

 MARGINALITET
Kari Mjaaland Heggstad

Dosent

Katrine   Heggstad

stipendiat

HiB Minner – Når levd liv blir teater.

Et demokratisk reminisensprosjekt med mennesker i siste livsfase.

Kunstnerisk forskning, ny-retorisk perspektiv og aksjonsforskning. Klusterleder

kmh@hvl.no / kmh@hib.no

55575813 (jobb)

48042484 (mob)

katrine.heggstad@hvl.no

2-artikler 2016 -2017.

Formidling HiB- FoU-dag 2015.

IDEA 2016.

Børge Kristoffersen, Førstelektor Dronning Mauds Minde Sosiodrama – demokrati – konflikttransformasjon

Sosiodrama som verktøy, demokrati som livsform (Dewey, 1916) og konfliktransformasjon.

Foreløpig er prosjektet en litteraturstudie som gjør bruk av case study som underbygning og eksempelmateriale. Borge.kristoffersen@dmmh.no

Tlf: 73805223

Artikkel.

Prosjektet påbegynnes vinteren 2014/15 og skal være ferdig innen sommeren 2015.

Vigdis Aune,Førsteamanuensis NTNU «Vår frues folk».

Mennesker i marginalen av velferdsstaten (Olavsfestdagene 2014). Demokratiske strategier på prøve.

Kunstbaserte forskningsmetoder og etnodrama. vigdis.aune@ntnu.no

Tlf: 73591501

Mob: 46432522

Forestilling 2014.

Videogram 2015.

Artikkel 2016.

Heidi Dahlsveen

Førstelektor

m/ masterstudent Ingeborg Karoline Rød

HiOA «Fortellersirkelen i et flerkulturelt perspektiv – en del av: Tales – EU Comenius Project».

8 partnerland undersøker over 2 år bruk av muntlig og digital fortelling i fler-kulturelt perspektiv og gjennomfører prosjekter ved bruk av muntlig fortelling i grunn- og videregående skole.

Diskursanalyse.

Pilot – aksjonsforskning – utprøve metodikk.

Intervju av fokusgruppe pilot.

Refleksjonsnotat.

heidi.dahlsveen@hioa.no

tlf. 67 23 87 70

mob.  975 80 121

ingeborgks.rod@gmail.com

 

mob. 92082163

Pilot i skolen, 2014.

Innsamling og utvikle digitalt verktøy, 2014.

Lærerveiledning, h. 2015.

Presentere på konferanse i Portugal, h. 2015.

Artikkel 2016.

Masteroppgave.

Wendy Lathrop Meyer HiHM «The tragedy embraces the farce». Basert på oppsetning av Gogols Revisoren.(Hamar/Marangu) Komparativt studium med deltakende observasjon wendy.meyer@hihm.no

tlf 62517732,

mob. 93423403

 Artikkel 2016
Heidi Dahlsveen, Førstelektor HiOA En håndbok i å forstå troll. Et prosjekt og en fortellerforestilling om uro, tanke og identitet. Utg.p. i bredt tilfang av fortellermateriale.

Prosjektet spør om innsikt i tradisjonsbegrepet «troll» gir økt språk og kultur og drøfter kultur og identitet.

Diskursanalyse.

Kunstnerisk praksis.

Kunstnerisk utviklingsarbeid.

heidi.dahlsveen@hioa.no

tlf. 67 23 87 70

mob.  975 80 121

Fortellerforestilling, h. 2015.

Artikkel, v. 2016.

Mette Bøe Lyngstad,

Førstelektor, HiB

Fortellerprosjekt. To perspektiver:

1: Hvorfor arbeide med muntlig fortelling med innvandrermødre?

2. På hvilke måter hemmer og eller fremmer fasilitatoren i fortellerverkstedet demokratiske prosesser for innvandrermødrene?

Deltakende observasjon

Logg

Spørreundersøkelse

Mette.lyngstad@hvl.no

Tlf. 55585945

Mob.98017161

Paper på HiBs FOU-konferanse, h. 2015.

Artikkel våren 2016.

Artikkel høsten 2016.

Thor-André Walløe, Masterstudent HiOA Innsamling og videreformidling av eldres livshistorier. Prosjektet utforsker eldre og deres livserfaringer som en ressurs å lære av og la seg inspirere av.

Inspirert av reminisensteater og Jacques Rancières teorier om kunst som minoritetenes stemme i storsamfunnet.

Ulike intervjuformater.

Fortolkning og utvelging.

thorandre@icloud.com
Mobil: 950 04 200
Masteroppgave, v. 2015 med fortelleforestilling.

Artikkel, h. 2015.

Karin Brunvathne Bjerkestrand, Førstelektor

Samt:

Anna Songe-Møller, Dosent

og

Gunhild Brænne Bjørnstad,

Universitetslektor

 HiOA og UiS

 

UiS

Uis

«Den ansvarlige medborger».

Forumteater som verktøy for myndiggjøring, utforske identitet, oppmuntre til interkulturell kommunikasjon og hindre diskriminering. «Hvordan kan dramatisk arbeid bidra til utvikling av det myndiggjorte menneske?»

EØS-prosjekt Slovenia.

 

Aksjonsforskning Karin-Brunvathne.Bjerkestrand@hioa.no

Tlf. 67 23 87 71

Mob. 907 69 104

anna.songe-moller@uis.no

Mobil: 48336466

Kontor: 51833612

gunhild.b.bjornstad@hiof.no

Forestillinger 2015 i Slovenia.

Artikkel om utviklingsarbeidet 2016.

Rikke Gürgens Gjærum Professor,

Ingrid Vollan

Skuespiller/teaterpedagog,

Karin Brunvathne Bjerkestrand

Førstelektor

 HiOA Kvinner i norsk teater.

Teaterroller og medvirkning.

Intervjustudie Medlem av ledergruppen, ansvar for sluttkonferansen

rikke.gurgens@hioa.no

tlf 91183337

ingrid.vollan@hioa.no

Karin-Brunvathne.Bjerkestrand@hioa.no

Artikkel i antologi i 2016.

Paper til IDERI 2015 og paper til IDEA 2016.

Gjesteredaktør for In-Formation «Kunstdidaktikk og marginale røster»- vår 2016.

Stine Ellinggard  HiOA Etnodrama og samtale med unge skeive voksne. Intervju og Performance etnography stine.ellinggard@gmail.com

Tlf: 90736017

Artikkel i In-Formation. 2016 «Kunst-didaktikk og marginale røster».
Siri Ingul, Høgskolelekter Nord Universitet og

KHiO

UTSNIDT (UTvikling av Språk og Narrativ Identitet gjennom Drama og Teater).

Prosjektet ser på hvordan deltakelse i drama og teaterprosjekt kan være med å utvikle deltakernes narrative identitet.

Fremdeles i utforming. Siri.ingul@nord.no

tlf. 95 70 65 93

En fagartikkel og 2 metodiske artikler fordelt på 5 deltakere/medforf.
Anne-Beathe Ulveseth Lilletvedt, Lektor

og

Siv Tone Myklebust,

Lektor

 HiB

HiOA

«Stemmer fra innvandrerkvinner – demokratisk potensial og didaktiske utfordringer». Logg.

Intervju.

Videoopptak.

 

Annie_b_tvedt@hotmail.com

Tlf.: 45267476

Siv_tone@hotmail.com

Tlf.: 90966196

Masteroppgaver vår 2015.

Artikkel 2016.

Carl Anders Hollender,

Lektor

 NTNU  «Teater i møte med 22. juli».  Teateruttrykk. Oversikt og sammenligning av forestillingsanalyse, drøfting av temaer og av kunstneriske arbeidsmetoder. Carl.anders@hotmail.com

Tlf: 99798059

Artikkelserie.

Formidling av kunstneriske funn i scenisk form i prosjektets siste år.

Artikkel 2016.

Anna-Lena Østern,

Professor

 NTNU  Design av interkulturelt møte  gjennom fysisk teater. En selvrefleksiv studie basert på erfaringer fra arbeid med tyrkiske lærere om temaet «Being a woman»  Selvrefleksiv studie  anna.l.ostern@plu.ntnu.no  Artikkel 2016
 DRAMA I UNDERVISNING OG SKOLE 
Aud Berggraf Sæbø, Professor Emerita  UiS Drama for engasjert læring og utvikling av demokratisk bevissthet.

Learning processes for teaching critical literacy and engaged democracy(D4LD) PRAKUT.

Aksjonsforskning.

Paraply: Drama and aesthetic theory.

Klusterleder aud.b.sebo@uis.no

Tlf: 51833492

Mob: 91624085

Artikkel 2015.

Bok 2015/16.

Anne Ørvig, Førstelektor   HiB Dialog som del av prosessdrama, sett i lys av Bakthin. Helklassemetodikk.

«Hvordan åpner den dramatiske fiksjons helklassesamtaler for dialogiske deltagerstrukturer?»

Litteraturstudie.

Systematisk og kritisk lesning av teori.

anne.orvig@hvl.no

Tlf: 55585785

Mobil: 91855644

Artikkel V 2015- H2016.
Vigdis Vangsnes,

Førsteamanuensis og

Kirsti Aksnes,

Høgskolelektor

 

 HSH «Prøverommet», en øvingsarena fra demokratisk danning i lærerutdanninga. Improvisasjon i lærarutdanning, utvikle lærerrolle og didaktikk gjennom iscenesatte handlingsrom. Medlem i læringsfellesskap, samspel, fleir-stemthet, deltaking, sjølvrefleksjon.

«Korleis kan det improvisatoriske prøverommet stimulera til med-borgarskap og demokratisk danning?»

Utvikling av 3 studentleia dramaforløp.

Feltobservasjon.

Fokusgruppeintervj.

Fenomenologisk hermeneutisk tilnærming.

Teoretisk omdreiingspunkt: Dramaturgi, performativitet og didaktikk.

vigdis.vangsnes@hsh.no

Tlf: 53.49.13.86

Mobil: 95038590

kirsti.aksnes@hsh.no

Mobil: 45243491

Artikkel 2016.
Jan Viggo Iversen, Høgskolelektor  Nord Uni Dramaundervisning i skole. Prosjektet tar utgangpunkt i tema som illustrerer demokrati i ulike kontekster i grunnutdanningen.

Bruk av rollespill og Forumteater med utgangspunkt i studentenes erfaringer på PPU.

Observasjon og intervju av studenter. Dokumentasjon vhj. bilder og video. jan.v.iversen@nord.no

Tlf: 74022548

Mob: 97143928

Oppstart august 2014. Rapport som kan utvikles til en artikkel til 2016.
Tove Ilsaas Pharo, Førsteamanuensis  UiO «En utforsking av Ibsens skuespill gjennom KiK-modellen».

Hovedproblemstilling: På hvilke måter kan drama- og teateraktiviteter og fortellingskunst i vgs. bidra til utvikling av muntlige ferdigheter og medborgerkompetanse hos lærere?

Aaksjonsforsknings-prosjektet. Bruke dramaverktøyet i KiK-modellen. Modellere narrativer. tove.ilsaas@ibsen.uio.no

tove.ilsaas@ils.uio.no

Tlf: 22569113

Artikkel.

Evaluering av læringsprosessen og produktet, som i tillegg til å framføres ‘muntlig’, muligens også vil foreligge som (multimedial) tekst, 2015.

Anne Eriksen, Førstelektor  UiT «I dialog med praksisfeltet».

Om å utvikle utdanning i drama og teater relevant for kulturskolen.

Analyse av sentrale dokumenter og undersøkelser om teater i kulturskolen.

Analyse av

spørreundersøkelse blant lærere i drama og teater i kulturskolen.

anne.eriksen@uit.no

Tlf: 77660421

Mob: 92841049

Artikkel 2016.
Henriette Harbitz, Høgskolelektor, HiSF Drama og rollespill som dialog.

«Hvordan kan drama og rollespill betraktes som en metode for dialog og forståelse for demokratiske prosesser i hverdagslivet?»

Evaluering.

Empirisk analyse. Intervjuer. Refleksjonsnotat.

henriette.harbitz@hisf.no

57676058 (jobb)

92457379

 Artikkel 2015.
Kine Hokholt Bjelland,

Masterstudent

 HiB ”Drama i arbeid med naturfag og miljøvern – et kunstfags bidrag i klimakampen”. Reflekterende praktiker.

Komparativ metode.

kine_bje@hotmail.com

Mob: 40220859

Masteravhandling v. 2015.
Ingvild M. Birkeland, Høgskolelektor og

Tone Cronblad Krosshus,

Høgskolelektor

 HiT  Stedsspesifikk dramapedagogikk. Hva er det og hvilket potensiale kan det ha for demokratisk danning?  Litteraturstudier. Ingvild.birkeland@hit.no

Tlf: 35026516

Mobil: 48030517

Tone.c.krosshus@hit.no

 Artikkel 2017.
Ruth Hol Mjanger,

Høgskolelektor

  NLA Høgskolen Kompetansebygging innen drama og estetiske læreprosesser i

førskulelærarutdanning i Nepal.

 Reflekterande praktikar og kunstbasert forskning (poetic inquiry). Ruth.mjanger@nla.no

Tlf: 55536974

Mob: 92054355

Artikkel publisert 2014.

– Paper på IDIERI, SG 2015.

– Workshop Nepal 2016.

– Internasjonal publisering i 2016/2017.

– Paper på avslutnings-konferansen 2017.

– Ev. fotobok om estetiske læreprosesser i førskolen.

Odette Tetlie, Høgskolelektor

 

NLA

Høgskolen

og

Varanger muséum.

”Dette skjer også i dag”. Dramaforløp i museumsformidling – en demokratiserende arbeidsmåte? Reflekterende praktiker.

Deltakende observasjon.

Intervju.

odette.tetlie@nla.no

Tlf: 98683251

 

1.Dramaforløp for Varanger Museum.

2. Paper, New Dehli, 2015.

3.Kurs og Workshops.

4.Artikkel i drama- og/eller museumstidsskrift.

5. Evt bidrag til D-T-D-antologi.

Isabel Måsvær Lydersen, Lektor  HiB Det handlende menneske. En undersøkelse av dramapedagogiske strategier, for en samfunnskritisk bevisstgjøring hos ungdom. Reflekterende praktiker, logg, lyd-opptak, observa-sjon, survey. isabelikon87@hotmail.no

Tlf: 46472343

Masteravhandling v. 2015.
Wendy Lathrop Meyer, Førstelektor  HiHM Developing Theatre Arts as a subject at Marangu Teachers’ College (MTC) in Tanzania. (2014 -2016).

Pilotprosjekt på MTC som går ut på å starte drama/Theatre Arts som lærerutdanningsfag som igjen kan inngå i lærerutdanningsporteføljen.

Praktisk utprøving – reflekterende praktiker – evaluering.

Observasjon, spørreskjema, intervju.

Wendy.meyer@hihm.no

Tlf: 62517732

Mob: 93423403

Kompendium for faget Theatre Arts, Diploma 1 & 2 for lærerutdanning i Tanzania.
Tor Helge Allern, Professor  Nord Uni «Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning med anvendt drama». Aksjonsforskning.  

Klusterleder

Tor.Helge.Allern@hvl.no

tlf. 75057851

mob. 41666003

Uavklart.
Kristine Storsve, Stipendiat (NTNU)  HiOA «Demokratisk danning gjennom teaterproduksjon i grunnskolen».

Prosjektet utforsker den kunstfaglige prosessen i klasserommet og hvordan estetisk erfaring kan stimulere estetisk danning og utvikle demokratisk handlingskompetanse. Målgruppen gr.sk. 5.-7. og 8.-10. klassetrinn.

Praksisledet forskning, med utg.p. i devising/ communityteater-praksiser. kristine.storsve@hioa.no

Tlf: 90675318

Artikkelbasert Ph.D.- avhandling, høst 2018
Anne Bjørkvik,

Førsteamanuensis UiA

 UiA Teater med barn og unge i grensesnitt mellom lek, pedagogikk og kunst Intervju, deltakende observasjon, aksjons-forskning anne.bjorkvik@uia.no Artikkel 2016
Kari Thorkildsen,

Førstelektor

 HiB «Hvordan foregår estetiske læreprosesser og hvilken betydning har disse for barnehagelærerens estetiske kompetanse?»

Estetiske kunnskapsprosesser gjennom form – med førskolelærerstudenter.

Praksisledet forskning.

Aksjonsforskning

kari.thorkildsen@hvl.no

 

tlf. 55585872

mob. 90867153

 Artikkel 2016
 TEATER OG DRAMA FOR OG MED SMÅ BARN 
Lise Hovik,Førsteamanuensis  Dronning Mauds Minde «Din lytting skal være din sang».

Utgangspunkt i arbeidet med forestillingstrilogien Du skal få høre fuglesang for barn fra 0-2, 3-5 og 6-9 år (Teater Fot, 2012).

Deltakerstrategier i scenekunst for barn. Målgruppeproblematikk. Kvalitetsproblematikk. Spenningsfeltet pedagogisk og kunstnerisk erfaring.

Litteraturstudier og reflekterende samtaler med utøvere. Lise.Hovik@dmmh.no

Tlf: 73805224

Mob: 90840702

Artikkel 2016.

Forestilling.

Arbeidet med artikkelen er så vidt påbegynt, men vil tas opp i august/september.

Annette Sofie Bernsen, Høgskolelektor  NLA «Mulighetenes rom- barnehagelæreren som igangsetter». Skape lekemiljøer med ulike aldersgrupper. Romlige forandringer. Ansvarliggjørende fellesskap, likeverd, empati, innflytelse, aktivisering, gis status mestring, lokal og egenskapt kultur Kunstnerisk forskning. Aksjonsforskning. Anette.Bernsen@NLA.no

asbjelke@hotmail.com

Mob: 41503799

 

Artikkel 2016.
Anne Lise Nordbø, Høgskolelektor  HBV “In which ways can performative actions be seen (interpreted) as democratic praxis?” Teachers’ use of performativity as a means to increase democratic practices in kindergartens.

Å gjøre observatører til aktører.

Interaksjon i performative hendelser.

Aksjonforskning.

Performancebasert forskning.

Video/foto.

Anne.l.nordbo@hbv.no

Tlf: 33031461

Mob: 48266134

Workshops 2014.

Artikkel 2016.

Tone Stangeland, Førstelektor  HiB «Demokratisk teaterarbeid i barnehagen». Når den voksne lager devisingteater sammen med barn i barnehagen, hvem og hva bestemmer hva da?

Undersøkelse av teaterprosesser der voksne og barn samspiller.

Kunstnerisk forskning.

Forskningsledet kunstdidaktisk praksis og forskende praktiker.

tone.stangeland@hvl.no

tst@hvl.no

Tlf: 55585731

Mob: 41501710

Artikkel. 2015-2016.
Hanne Kusk,

Lektor. Cand.Pæd. i billedkunst med særligt henblik på drama,

 

VIA

(dk)

Stedsans – et prosjekt om stedspecifik kunst, flerstemmighed, dialog og medborgerskab Kunstnerisk forskning.

Digitale for-tællinger og logger analyserer processen ud fra følgende vinkler:

Det stedspecifikke.

Æst. læreprocesser

Medborgerskab.

Flerstemmighed.

Hku@via.dk

Tlf: (45)87553783

 Artikel i tidsskrift og workshop.
Lisa Marie Nagel Norsk
barnebokinstitutt og SceSam
«Den emansiperte tilskueren i interaktivt barneteater»  lisamnagel@gmail.com
 STEDSSPESIFIKT  TEATER
Roar Tromsdal,Førstelektor

m/ Trond Risto Nilssen

 

 Nord Uni «Hvem eier et Spel, og hvem styrer spelets utvikling?» Teori, historisk forskning, kildekritikk, arkivalia

Empirisk analyse, intervju.

Diskursanalyse.

roar.a.tromsdal@nord.no

Tlf: 90877311

 

trond.r.nilssen@nord.no

Bok juni 2014, Artikkel 2016
Niels Peter Underland, Førstelektor  HiOA «Funicula, Funicula» – opera med for/barn i fire barneskoler. En del av norskopplæring, demokratiske prosesser i seriemimen.

Teste hypotese: «I seriemimen oppstår positive demokratiske prosesser og møtepunkter».

Kunstnerisk forsking. Barns loggbok. nielspeter.underland@hioa.no

Tlf: 22453134

Mob: 404 69 014

Teaterproduksjon 2014, vises på nettverkssamling 27/11-14.

Artikkel 2016.

Anne Bryhn, Førstelektor  HiOA «Engasjerte medborgere fra ungdomsmusikal». Prosjekt om ungdom, danning og muligheter for utvikling av engasjert medborgerskap

i et demokratisk samfunn.

Evalueringsskjema til alle deltagerne og intervju (i samarbeid med masterstudent?) Anne.bryhn@hioa.no

Tlf: 22 45 31 20

Mob: 95 12 8 796

Forestilling i 2016/17.

Artikkel i 2016.

Videogram 2016.

Karen Foss, Førstelektor  HiB «Lik Vekt». Prosjektet nytter bevegelsesprinsipper fra samtidsdans, som kontaktimpro og releaseteknikker. Stoffet arrangeres til en dans.

Engelsk tittel: «Equal Weight/ Eqiulibrium». Using moving principles from contemporary dance, i.e. contact impro and release technique, the project is a danceshape.

Spørreundersøkelse og analyse. Film/video av det fysiske arbeidet. Intervjuer med noen deltakere, voksne og unge personer. karen.sofie.foss@hib.no

Tlf: 55585998

Mob: 918 76 104

 

Artikkelarbeid av undersøkelsen, våren eller høsten 2016. Fagtidsskrifter som: På Spissen, Nordic Dance Journal, Dance Journal/UK. Paper for bruk i kurs/seminar arrangert bla av Dans I Skolen, annet.
Siv Ødemotland, Høgskolelektor  HiB Drama i kinesiske barnehager.

FoU med studenter fra barnehagelærerutdanningen. Praksisoppgave rettet mot fagpraksis i studieopphold i Beijing.

 

Observasjon og intervju sod@hvl.no

Tlf: 55585791

Artikkel 2017.
Maren Johnsen Horne, Lektor HiB Det skapande kollektivet – teaterets fokus på fellesskapande arbeid og demokrati. Prosjekt om kollektiv utv. av
sjølvskapt teaterførestilling.
Reflektert praktiker.

Deltak. observasjon, logg, refleksj.snotat, foto, videoopptak.

maren_johnsen_horne@hotmail.com
Mob: 90781553
Masteroppgåve v. 2015. Delt masterprosjekt: Praksisdel + teoridel.
Cecilie Haagensen,

førsteamanuensis

 IKM; NTNU Kreative prosesser i egenskapt teater Prosjektet bruker materiale fra forskningsarbeid med PhD-prosj.   «Lived Experience and Devised Theatre» (Haagensen 2014). Cecilie.haagensen@ntnu.no

Mob: 98 02 10 63

Artikkel i tidsskrift.
Barbro Rønning,

Dosent

 NTNU  Høyblokka – post mortem: Minner som hendelse  Minneblogg  barbro.ronning@ntnu.no  Artikkel 2016
KUNSTBASERT FORSKNING: DEMOKRATISK FORMIDLINGS- OG METODEMANGFOLD I AKADEMIA
Ruth Hol Mjanger,

Førstelektor

 

Samarbeid m/ Odd Torleiv Furnes (musikk, NLA),
Torkell Bernsen (motion grafics, KHIB) og Sverre Stokke (kunst og handverk, NLA)

NLA

Høgskolen

Uhørte historier i det offentlige rom – utforsking av kronisk sykdom og gudstro gjennom installasjonen «I himmelsynet» www.prosjektprisme.com Tverrfaglig kunstnerisk utviklingsarbeid – Artistic Research Ruth.mjanger@nla.no

Jobb: 55536974

Mob: 92054355

-Musikk og videoinstallasjon (utstilt Bergen 2013, 2014) Jobber mot ny utstilling i Oslo  16/17
– Paper Drama Boreale 2015- Nasjonal/internasjonalpublisering 16/17
Ruth Hol Mjanger,

Førstelektor

Kven er eg som lærer, kunstnar og forskar? Å utvikle egen kunstfaglig identitet knytta til metoden A/R/Photography gjennom utforsking av sjanger (skriftlig og performativt) Ruth.mjanger@nla.no Artikkel i antologi (norsk)

Forestillingsforedrag, konferanse 16 (engelsk)

Forestillingsforedrag – gruppe, sluttkonferanse 17 (norsk)

Marit Ulvund,

Førsteamanuensis

HIVOLDA Et rom for meg som forsker? Etnoteater basert på egen forskererfaring mu@hivolda.no

tlf. 7007 5365

mob. 930 69 526

Forestillingsforedrag på Int.Congress of Qualitative Research Mai 2016 og Sluttkonferansen 2017 (?)

Artikkel

Marit Ulvund,

Førsteamanuensis

 Kunstbaserte forskningsmetoder  Artikkel 2017
Marit Ulvund,

Førsteamanuensis

Livsfortellinger som demokrati i klasserommet  Antologikapittel febr 2016
Cecilie Haagensen,

Førsteamanuensis

 NTNU  «Klovnen får ikke sove»: Når barn er instruktører  Tverrfaglig kunstnerisk utviklingsarbeid Cecilie.haagensen@ntnu.no

Mobil 98 02 10 63

 Sluttkonferanse 2017
Barbro Rønning

Dosent

 NTNU  Forestillingsforedrag – gruppe  barbro.ronning@ntnu.no  Høstsamling 2016/ Sluttkonferanse 2017 (?)
Ellen Foyn Bruun,

Førsteamanuensis

 NTNU  Forestillingsforedrag – gruppe  Ellen.bruun@ntnu.no

mob. 46909646

73591831 (jobb)

 Høstsamling 2016/ Sluttkonferanse 2017 (?)
 ANDRE RESURRSER I FORSKERNETTVERKET 

 

Forskerskolering  NTNU Anna-Lena Østern, Professor Kurs for prosjektdeltagerne via NTNUs forskerskole. anna.l.ostern@plu.ntnu.no
Fagpolitisk arbeid  HiOA Åshild Vethal, Førstelektor Fagpolitisk arbeid i dramafaget som leder av «Drama og teaterpedagogene». ashild.Vethal@hioa.no Fagpolitisk kronikker
Medlem av ledergruppen.   HiOA Rikke Gürgens Gjærum, Professor Ansvarlig for sluttkonferansen. rikke.gurgens@hioa.no
Medlem av ledergruppen.

Klusterleder for «Marginalitet»

 HiB Kari Mjaaland Heggstad, Dosent Ansvarlig for fremdrift av bokprosjektet. kmh@hvl.no / kmh@.hib.no
Medlem av ledergruppen.

Klusterleder for «Teater og drama for og med små barn»

 NTNU Bjørn Rasmussen, Professor Del av overbygningen.

Drama/teater og demokrati: Teoretisk demokratiforståelse, sette hovedprosjektet i en helhetlig ramme.

bjorn.rasmussen@ntnu.no
Medlem av ledergruppen.

Klusterleder for «Undervisning og skole»

  UiS Aud Berggraf Sæbø, Professor emerita aud.b.sebo@uis.no
Medlem av ledergruppen.

Klusterleder for «Drama og helse»

HiB Tor Helge Allern, Professor Tor.Helge.Allern@hvl.no
Medlem av ledergruppen.

Koordinator for «Teater i lokale miljø»

 HiB Stig A. Eriksson, Professor Del av overbygningen.

Drama/teater og demokrati:

Om demokratibegrep i faglitteraturen.

Hjemmesideredaktør.

Stig.Audun.Eriksson@hvl.no 

( s-erikss@online.no )

Knutepunkt-koordinator  HiB Trude Lethun Birkelund, Knutepunktkoordinator Ansvarlig for informasjon og hjemmeside. trude.lethun.birkelund@hvl.no
Annen tilknytning NTNU

NTNU

HiB

Heli Aaltonen,Førsteamanuensis,

Barbro Rønning, Dosent

Anne Meek, Dosent

 

Assosierte referansepartnere. heli.aaltonen@ntnu.no

barbro.ronning@ntnu.no

Anne.Meek@hvl.no